FANDOM


Natal
Natal lippu

Natalin vallankumouksen jälkeinen lippu

Nimi Natalin tasavalta
Valtiomuoto Syndikalistinen yksipuoluejärjestelmä
Puoluesihteeri Oscar Alcocer
Maantiede
Väkiluku n. 18 milj.
Pinta-ala n. 207 456 km²
Asukastiheys n. 86,77 as./km²
Pääkaupunki Eldorado (n. 860 000 as.)
Muita kaupunkeja Leon (540 000 as.)
Talous
Valuutta
BKT n. 88 miljardia
HDI 0,605
Lisätiedot
viralliset kielet Navi
Lyhenne TN
Kansallislaulu
Itsenäisyys 1873
Edeltäjä Useat itsenäiset ruhtinas- ja kuningaskunnat

Natalin demokraattinen tasavalta, syndikalistinen tasavalta tai Natalin tasavalta, epävirallisesti Natal on valtio Pohjois-Amerikassa, Keski-Amerikan pohjoisosissa, Etelä- ja Pohjois-Amerikan välisellä kannaksella. Natalin ainoa naapurimaa on siitä pohjoisessa sijaitseva Kraluto (Kraluton islamistinen tasavalta). Valtion (Natalin) virallinen hallintomuoto on yksipuoluejärjestelmä, ja sitä johtaa pohjoismaissa tavallisesti syndikalistisena pidetty Natalin työväenpuolue. Natalin ideologia perustuu Marxilaisiin ajatuksiin; maan ulkopuolella sitä on luonnehdittu diktatuuriksi.

Maantieto Muokkaa

Natal jakautuu kolmeen selkeään maantieteelliseen alueeseen: alankoihin, keski- ja pohjoisosien vuoristoihin ja idän Moskiittorannikkoon. Vuoret eivät ole yhtä korkeita kuin monissa muissa alueen maissa. Korkeimmat huiput nousevat 1 500-2 700 metriin. Maan korkein vuori on Minas Coulos 2849 metriä merenpinnan yläpuolella. Cangrel on 2450 metrin korkuinen. Valtion pinta-alasta kuitenkin jopa 60 prosenttia on vuoristoista.

Tyynenmeren puoleinen rannikkotasanko ulottuu noin 75 kilometrin päähän sisämaahan. Se on keskimäärin melko tasainen, josta kuitenkin kohoaa nuoria tulivuoria. Korkeimpia tulivuoria ovat Cristós (1 780), Conceps (1 610) ja Mommo (1 280). Tulivuoriketjun itäpuolella on hautavajoama, jossa on kaksi Keski-Amerikan suurinta järvea, Manga- ja Cocicolbajärvi. Cocicolban järvi on 8 157 neliökilometrin laajuinen, ja länsirannikon tulivuorijono halkaisee sen kahteen osaan. Tulivuorenpurkaukset ja mannerjalustojen liike ovat muodostaneet järveen useita saaria. Näistä suurin on Omnip, jolle pääkaupunki Eldorado on osittain rakennettu.

Blank-central-america-map-best-of-inside 2

Kraluton, Karibianmeren ja Natalin rajaama valkoinen alue on Natalin mukaan maan kuudes provinssi, mutta vaatimus ei ole saanut kansainvälistä hyväksyntää, joten artikkeli ei tulkitse aluetta osaksi Natalia.

Karibianmeren rannikon alankoalueet käsittävät yli kolmasosan Natalin pinta-alasta. Se on Keski-Amerikan laajimpia alankoalueita ja on keskimäärin sata kilometriä leveä. Rannikkoa värittävät jokisuut, suistot ja suuret rannikkolaguunit. Rannikolla on myös useita koralliriuttoja, saaria ja matalikkoja. Alueen pisimpiä jokia Natalin sisäiset Coco ja Río Granite.

Ilmasto on hieman viileämpi ja paljon kosteampi maan itäosissa. Tyynenmeren puolella on selkeä sadekausi toukokuulta marraskuulle ja kuivakausi joulukuulta huhtikuulle, kun Karibianmeren rannikolla sadekausi kestää yhdeksän kuukautta. Rannikon vuoden keskilämpötila on noin 25 astetta mutta Tyynenmeren rannikolla vuotuinen sadanta 1 705 millimetriä, kun Karibianmeren rannikolla taas 3 910 millimetriä. Vuoristoissa ilmasto on selvästi viileämpi.

Pohjoisessa ja idässä Natal rajoittuu Karibianmereen ja etelässä Natalinlahteen Tyynellä valtamerellä. Natalin ainoa naapurimaa on islamistinen Kraluto, jonka kanssa maalla on ollut ristiriitoja näiden välisestä asuttamattomasta maa-alueesta. Valtion pinta-ala on 207 456 km2 neliökilometriä.

Maassa on lukuisia jokia, joilla ei ole niinkään merkitystä kulkuväylinä vaan siksi, että jokilaaksot ovat suotuisaa viljelysmaata.

Maan pohjoisosan rannikkokaistaleella sataa rannikon suunnan takia selvästi vähemmän kuin Etelässä. Sateet ajoittuvat talviaikaan, koska silloin pasaatituulet puhaltavat suoraan mereltä. Sateen vähyydestä johtuen pohjoisen metsät koostuvat lähinnä havupuista.

Natalissa on lähes 150 kansallispuistoa ja luonnonsuojelualuetta, joita kehitetään matkailukohteiksi. Maassa elää 700 lintulajia ja monia harvinaisia nisäkkäitä kuten Kierteishäntäapinoita, tapiireja ja suurista kissapedoista puumia ja jaguaareja.

Pohjoisosan rannikkokaistaletta (1. provinssi) hallitsee länsi–itä-suuntainen keskusvuoristo, jossa kohoaa useita aktiivisia tulivuoria. Natal sijaitseekin Tyynenmeren tulirenkaan alueella, jonka johdosta maassa esiintyy säännöllisesti vulkaanista toimintaa. Vulkaanisen toiminnan lisäksi Natalissa tapahtuu maanjäristyksiä.

Keskusvuoriston pohjoispuolella on samansuuntainen sisämaan tasanko, jossa virtaa Lempajoki. Tasanko on 400–610 metrin korkeudessa merenpinnasta, ja se on noin 50 kilometriä leveä. Tasanko on tiheään asuttu, joskin maan suurimmat kaupungit sijaitsevat etelässä. Tasangon pohjoispuolella on vielä Maren vuoristo, jonka huiput kohoavat 1 500 – 1 800 metriin. Se on muodostunut vanhoista ja sammuneista tulivuorista.

Historia Muokkaa

Esihistoria, heimokulttuurin ajanjaksoMuokkaa

Nykyisen Natalin suurimman etnisen ryhmän, Nahtujen, esi-isät saapuivat Natalin alueelle nykyisen Kraluton eteläosien kautta tai kannasta pitkin Etelä-Amerikasta noin 80 000 vuotta sitten. Alkuperäisväestön elämäntapa säilyi samanlaisena vuosituhansia.

Alkuperäisväestö jakaantui hieman alle 300 kieliryhmään. Elämäntapa kieliryhmissä oli kuitenkin lähes täysin samanlainen. Normaali heimon koko vaihteli kymmenestä kahdeksaankymmeneen henkeen, ja heimo koostui useasta perheestä, joihin kuului mies, yksi tai useampi vaimo ja lapsia. Jokainen heimo hallitsi ennalta määriteltyä maa-aluetta, jolta se hankki tarvitsemansa ravinnon. Ravinnonhankinnassa saattoi myös ilmetä heimonsisäistä erikoistumista ja heimot saattoivat jakaantua pienempiin perhekuntiin.

Nahtut elivät sopusoinnussa luonnon kanssa, ja luontoa hyödynnettiin monin tavoin ravinnonhankinnassa. Kostea ja lämmin ilmasto ja tiheä kasvillisuus hankaloittivat elämää. Heimot, tai pienemmät perhekunnat, vaelsivat reviiriensä sisällä riistan ja muun ravinnon perässä. Ruoanhankinnassa sukupuoliroolit olivat perinteiset ja metsästys ja kalastus miellettiin miesten työksi. Miehet osallistuivat kuitenkin tarvittaessa keräilyyn, joka tuotti jopa 60-75 prosenttia heimojen käyttämästä ravinnosta.

Maanviljely tunnettiin, noin 6000-5000 vuotta ennen ajanlaskun alkua, mutta siihen ei heimokulttuurissa ryhdytty hankalasta maastosta ja riistan paljoudesta johtuen. Nahtut käyttivät tulta hankkiessaan ravintoa, tulen avulla saatettiin esimerkiksi pelotella tai houkutella riistaa tietyille alueille ansaan. Metsästäjä-keräilijä kulttuurissa ainoaksi kesytetyksi eläimeksi jäi liikkuvasta elämäntavasta johtuen koira.

Liikkuva elämäntapa esti omaisuuden karttumisen, sillä painavia aseita tai varusteita oli hankala kuljettaa. Ravinnonhankinnassa käytetyt esineet olivat puusta tai kivestä tehtyjä kevyitä keihäitä, kirveitä, kaivuukeppejä tai jousia. Keräilyn ja metsästyksen lisäksi Nahtut kävivät keskenään kauppaa. Erityisesti tarve-esineet, ruoka ja myöhemmin pyhäksi metalliksi uskottu kulta olivat yleisiä kauppatavaroita. Kauppaa käytiin myös rituaaleilla - lauluilla, tansseilla ja eleillä - yhteisön jäsen saatettiin lähettää opettamaan jokin taito toiselle heimolle korvausta vasten

Varmistaakseen hengissä säilymisen noudattivat Nahtut vastavuoroista kaupankäyntiä, jota monimutkaisten sosiaalisten suhteiden verkosto tuki ja piti koossa. Heimot vaihtoivat työkaluja, aseita, ruokaa ja sallivat muiden metsästää ja kerätä alueellaan - mikäli tämä oli välttämätöntä ja ruokaa oli ylitse heimon oman tarpeen.

Suurin osa Nahtu-heimoista palvoi aurinkoa ja muita taivaankappaleita.

Historia alkaaMuokkaa

Korkeakulttuurien syntyMuokkaa

Maanviljelys levisi Nataliin pohjoisesta nykyisen Kraluton alueelta, jossa maanviljelyä oli ollut tunnettu elinkeino jo useiden vuosisatojen ajan. Viljelyn yleistyminen ja samanaikainen ilmaston kuivuminen rasittivat varsinkin pohjoisen Kraluton ympäristöä. Sateet vähenivät, hedelmällisestä maasta tuli arvokasta ja sadot pienenivät.

Olosuhteiden muutos synnytti 4500 eaa. voimakkaan muuttoliikkeen kohti etelää - tai sen suhteellisen koskematonta metsäkantaa - ja johti heimojen kohtaamisiin. Kraluton eteläosien heimot siirtyivät kohti etelää Nahtusukuisten heimojen alueille. Vähitellen Nataliin siirtyneet heimot sulautuivat osaksi paikallisväestöä. Prosessin aikana kasvanut väkiluku ja sen asettamat vaatimus riittävästi ravinnosta johtivat maanviljelyksen yleistymiseen. Yritykset jatkaa metsästäjä-keräilijä kulttuurissa johtivat riistan osittaiseen katoamiseen ja heimoreviirien pienenemiseen.

Maanviljelyksen omaksumisen yhteydessä Kralutolaisperäiset heimot toivat mukanaan kulttuurinsa, tapansa, monoteistiset ajatuksensa ja mm. taidon valmistaa pronssia. Nahtujen ja Kraluton alueelta muuttaneiden heimojen yhteentörmäyksessä syntyi Navia puhuva Veracruz-kansakunta, joka koostui uudet taidot ja kulttuurin omaksuneista Nahtuista ja maahantulijoista, heimo syrjäytti vähitellen valtaosan metsästäjä-keräilijöinä jatkaneista Nahtuista.

Noin 4000 eaa. Veracruzit alkoivat levittäytyä kohti Etelä-Amerikkaa. Samalla he työnsivät alkuperäiset heimot pois tieltään huonommille asuinalueille. Vähitellen kansakunnasta tuli Väli-Amerikan pääväestönryhmä.

Ekspansiota on selitetty maanviljely- ja pronssinvalmistustaidoilla. Maanviljely mahdollisti väestönkasvun ja pronssista sai kestäviä aseita ja työkaluja, joiden avulla saattoi alistaa heikompia heimoja.

Maanviljelystä tuli Natalin pääelinkeino vuoteen 3500 eaa. mennessä, vaikka viljely ei ollut alueella helppoa. Ilmasto oli polttavan kuuma ja aurinko saattoi tappaa useimmat vieraslajit. Kun sateet viimein koittivat, ne tulivat kovalla voimalla ja aiheuttivat tulvia. Näin ollen väkiluku ei kasvanut yhtä nopeasti, kuin pohjoisemman Kraluton tai Natalista etelään sijaitsevien valtakuntien. Helpotusta toivat maissin, perunan ja villiriisin kaltaiset kasvit, jotka tuottivat suhteellisen vakaan sadon.

  • ammattien eriytyminen ja kaupunkivaltioiden synty
  • monoteistisen uskonnon kehittyminen
  • kuninkaan ja papiston valta ja yhteiskuntaluokat
  • kansan ruokapöytä

Hreian valtakuntaMuokkaa

Noin vuonna 500 eaa. Hreia-nimisen kaupunkivaltion keisari Erebusji II päätti yhdistää kaikki kaupunkivaltiot yhdeksi suurvallaksi. Hän oli taitava puhuja ja käytti enemmän rauhanomaisia kuin väkivaltaisia keinoja houkutellakseen muut kaupunkivaltiot mukaan "Hreian imperiumiin". Ihmiset pitivät ajatuksesta, jossa suuri ja voimakas valtio nujertaisi muut voimakkuudellaan. Keisari lupasi myös, että jokainen saisi säilyttää kulttuurinsa, tapansa ja kielensä, ja että kaikkien kaupunkivaltioiden johtajat muodostaisivat yhdessä voittamattoman valtion johdon. Osa kansoista liittyi Hreiaan vapaaehtoisesti ja osa väkivalloin. Hreialla oli todella suuri ja tuhoisa armeija, jolla se helposti valloitti vastahakoiset kaupunkivaltiot. Jotkut kaupunkivaltiot liittyivät vapaaehtoisesti, koska pelkäsivät, että vastarinta aiheuttaisi valtionsa tuhon.

Suurimmillaan Hreia ulottui Natalista aina Muskogan länsi- ja Barchardin eteläosiin asti. (Mikäli Robolle ja Vallulle sopii)

Islamin synty & Hreian hajoaminen

500-luvun lopulla jaa. Muhammad-niminen profeetta syntyi Mekan kaupungissa, nykyisellä Koronan alueella. Perimätiedon mukaan noin vuonna 610 Muhammad oli kävelyllä Mekan vuoristossa, kun näki ilmestyksen enkelistä, joka puhui hänelle. Vuosien mittaan Muhammad koki uusia ilmestyksiä, ja alkoi saarnaamaan Hreian suurkaupungeissa. Näin syntyi uusi uskonto, Islam, joka levisi nopeasti Hreian sisällä. Erityisesti Hreian köyhät alkoivat ihannoida uskontoa, kun taas rikkaat eivät hyväksyneet ajatusta, jossa köyhien ja rikkaiden ihmisten välillä vallitsee tasa-arvo. Täten valtakunta jakautui nopeasti kahtia Islamin puolustajien ja vastustajien kesken. Jo valmiiksi uskonnollisesti ja kulttuurillisesti epävakaan Hreian tilanne kärjistyi suureen sisällissotaan, jonka myötä imperiumi alkoi hajota. Islamin kannattajat halusivat oman valtion, samoin useiden muiden uskontojen kannattajat. Sisällissodan myötä useat aluksi toisilleen mukavat kansat kääntyivät toisiaan vastaan ja surmasivat suuria määriä muiden uskontojen kannattajia. Kansalaiset jakaantuivat omille alueilleen ja perustivat omat valtionsa, joissa muita uskontoja ja kieliä ei sallittu. Sodan myötä tapahtui suuria massamurhia ja vainoja. Lopulta kauan rakennettu suuri Hreian imperiumi oli lopullisesti hajonnut.

Natal yhdistyyMuokkaa

VallankaappausMuokkaa

Liennytys ja uudistuksetMuokkaa

Sisäpolitiikka Muokkaa

Blank-central-america-map-best-of-inside

Natal provinssikartta

Ihmisoikeudet Muokkaa

UlkopolitiikkaMuokkaa

Natal on aiemmin luokiteltu terrorismia tukevaksi tai harjoittavaksi valtioksi. Se on ampunut alas ilmatilaansa voimakkaan tuulen takia eksyneen matkustajakoneen ja tukenut rahallisesti ulkomaisia syndikalistisia järjestöjä. Maa on myös kaapannut joitakin ulkomaille muuttaneita kansalaisiaan ja toisinajattelijoita. Myös Natalin hallinnon suhtautuminen Kralutosta saapuviin ja islamia levittäviin lähetystyöntekijöihin on tyypillisesti ollut nuiva ja arviolta parikymmentä Kraluton kansalaista on pidätetty vakoilusyytteiden varjolla. 29. toukokuuta 2006 Natal myönsi ensimmäistä kertaa näistä jälkimmäisen.

Natalin suhteet Traxin kommunistiseen tasavaltaan ovat tyypillisesti olleet lämpimät. Vaikka maiden ideologioissa on eroja noudattavat ne kuitenkin marxilaisia ajatuksia.

Natalin ja Kraluton välillä on ollut erilaisia pieniä aseellisia välikohtauksia. Esimerkiksi maaliskuussa 2010 Kralutolaiset aktivistit ampuivat raketteja maiden rajan yli, johon Natalin asevoimat vastasivat patteriston keskitetyllä tulella. Molempien osapuolten tuli-iskut osuivat lähelle asutuskeskuksia tai pienehköön asutuskeskukseen. Maiden riitaisat välit juontavat juurensa maiden väliseen asuttamattomaan rannikkokaistaleeseen, jota molemmat maat tavoittelevat.

AsevoimatMuokkaa

Natal asevoimat rakenne

Asevoimien alustava rakennekaavio. siirretty talteen odottamaan jatkokäsittelyä

Todo por la patria y nuestra causa; Asevoimien motto ja toimintaperiaate.

Natalin asevoimat ovat Natalin ainoa organisaatio, jolla on legitimiteetti ja valtuudet käyttää aseellista voimaa Natalin alueella. Se jaetaan neljään haaraan: maavoimiin, merivoimiin, ilmavoimiin ja puolisotilaalliseen poliisihaaraan (Polisia Militarista). Rauhan aikana asevoimien ylipäällikkönä toimii Natalin puoluesihteeri (Oscar Alcocer vuodesta 2005 lähtien). Natalin joutuessa hyökkäyksen kohteeksi ylipäällikkyys luovutettaisiin asevoimien komentajalle, puoluesihteerin vastatessa koordinoinnista poliittisten elinten kanssa.

Asevelvollisuus Natalissa lakkautettiin joulukuussa 2001. Armeijan muuttuessa ammattilaisarmeijaksi - johon yhdistettiin vapaaehtoinen asepalvelus - myös siviilipalvelus poistui.

2001-2002 toteutetuissa uudistuksissa miesvahvuutta laskettiin 100 000:sta noin puoleen, 350:stä panssarivaunusta aktiiviseen käyttöön jäi kaksikymmentä, suurin osa poistettiin käytöstä ja myytiin ulkomaille tai romutettiin. Vanhemmat tykkimallit sulatettiin ja vaihdettiin samaan kaliiberiin. Uudistusten aikana maan reservi supistui huomattavasti, kun merkittäviä määriä kalustoa, romutettiin, hylättiin tai myytiin ulkomaille. Myös armeijan huonon maineen vuoksi vapaaehtoisesti reservissä jatkaneita oli toivottua vähemmän.

Muutosten jälkeen asevoimien rauhanaikainen miesvahvuus on 35 500 sotilasta (joista 19 000 maavoimissa, 12 000 ilmavoimissa ja 4 500 merivoimissa) ja 5 000 siviiliä, lisäksi muissa tehtävissä on laskutavasta riippuen kahdesta kolmeentuhanteen henkeä.

Joka 144 maan kansalainen kuuluu reserviin jossain roolissa, näistä 25 000 on saanut koulutuksensa uudistusten jälkeen ja noin 100 000 ennen uudistuksia. Reservin terävämpi kärki on kohdennettu viiden moottoroidun prikaatin ja irrallisten patteristojen muodostamiseen, loput 125 000 reserviläisestä kattavat merkittävän osan huolto- ja vartiojoukoista.

Asevoimat 1873 alueen ruhtinas- ja kuningaskuntien yhdistettyä pienemmät kaartinsa. Syndikalististen toimijoiden vallankaappauksen jälkeen asevoimat kokivat mittavat puhdistukset, joissa entiselle hallitukselle uskollisina pidetyt ihmiset pidätettiin ja siirrettiin "uudelleenkoulutusleireille", tai yksinkertaisesti teloitettiin. Asevoimien tärkeimmäksi tehtäväksi asetettiin vallankumouksen saavutusten suojeleminen Kralutolta ja sen islamistiselta hallinnolta. Samalla perustuslakiin tehtiin lisäyksiä ja asevoimien valtuuksia lisättiin. Uuden armeijan varustaminen tehtiin pääasiassa Traxin tuella ja yleinen asevelvollisuus astui voimaan 1906.

Suurimmillaan asevoimat koostuivat 540 000 sotilas- ja 1500 000 siviilihenkilöstä (reservi mukaan lukien). Maavoimien vahvuutena oli kolme armeijakuntaa, joissa oli yhteensä 10 divisioonaa, joista kaksi oli panssaridivisioonia. Ilmavoimat olivat hyvin varustettuja ja ottivat aktiivisesti osaa Traxin kanssa pidettyihin harjoituksiin. Merivoimien tehtävänä oli puolustaa aluevesiä ja estää Natalin kanavan haltuunotto.

1998 alkaneiden talousuudistukset ja niitä vuonna 2001 seuranneet asevoimien rakennemuutokset sulauttivat maassa toimineet poliisivoimat osaksi asevoimia. Polisia Militarista toimii maan normaalina rikoksentorjuntaan erikoistuneena elimenä. Santarmilaitos työllistää vakituisesti 29 000 ja puolivakinaisesti tuhannesta kahteentuhanteen.

Talous Muokkaa

Vuonna 1998 alkaneet Natalin talousuudistukset sallivat yksityisyrittäjyyden ja vapaan markkinatalouden harjoittamisen kanavasta viidenkymmenen kilometrin päähän ylettyvällä 'free market exclusive zone:lla'. Hyvien tulosten myötä uudistukset päätettiin säilyttää ja osin sallia myös muualla maassa. Ulkomaisia investointeja pyritään vauhdittamaan yliopisto-opetuksella, erityisillä teknologiakeskuksilla ja erityistalousalueella. Vaikka tulot ja työllisyys kasvavat nopeasti talousalueella, Natalissa on suuret tuloerot markkinatalouteen siirtyneen kanavavyöhykkeen ja lopun valtion välillä. Natalin kokonaistuotanto kasvoi vuosina 2000–2003 joka vuosi yli kymmenen prosentin vuosivauhtia, ja Natal on ollut maailman nopeimmin kasvavia talouksia vuodesta 2000 vuoteen 2015 asti. Vuonna 2010 kasvu oli 9,2 ja 2012 7,3 %. Nopea talouskasvu on asettanut energiantuotannon ja ympäristön koetukselle, sillä edelleen syndikalismia noudattavien kuntien talousjärjestelmä on pitkälti omistettu palvelemaan erikoistalousvyöhykkeen tuotannon edistämistä.

Taloutta on 2010-luvulla vauhdittanut erityisesti Natalin kanavan laajentaminen. Laajennustöiden valmistumisen jälkeen vuonna 2017 talouskasvu oli enää 5,3 prosenttia.

Ostovoimakorjattu BKT oli vuonna 2017 yhteensä 88 miljardia Natalin rahayksikkö. Halvan työvoimansa takia Natal on nousemassa yhdeksi maailman suurimmista investointikohteista. Natalin kokonaistuotanto on kasvanut keskimäärin noin viiden ja puolen prosentin vuosivauhtia 2010 lähtien. Vaikka puolet natalilaisista elää edelleen alle 1,5 dollarilla päivässä, Natalissa on kasvava ja alueellisesti merkittävä keskiluokka. Palkat kasvavat talousvyöhykkeellä 15 % vuodessa, kaupungeissa 20 % ja maaseudulla 10 %.

Teollisuus ja rakentaminen ovat noin 48,5 % bruttokansantuotteesta. Maa on suosittu globaalin tuotannon ulkoistamiskohde. Palveluiden osuus oli 29.8 % bruttokansantuotteesta ja maatalouden 21,7 %.

Kaupungistumista on hidastanut Natalin työväenpuolueen kielto erikoistalousalueelle muuttamisesta ilman työväenpuolueen tai sen edustajan antamaa lupaa. Syndikalistinen puolue on kuitenkin hiljalleen taipumassa maaseutuväestön vaatimaan kolhoosien yksityistämiseen, jolloin pelloilla työskentelevät omistaisivat pääoman ja paikallispoliitikoiden mahdollisuus korruptioon vähenisi. Natal on yksi kaakaon tärkeimmistä tuottajista heti X:n jälkeen.

Korruptio on edelleen yleistä alemmilla tasoilla ja vaikuttaa moniin asioihin. Esimerkiksi ympäristömääräyksien toimeenpaneminen on osoittanut hyvin vaikeaksi. Pohjois-Amerikan hallitukset ja luonnonsuojelujärjestöt ovat moittineet hallintoa ympäristöongelmista. Yleisiä valituksen aiheita ovat myös tuotekopiointi, paikallisten suosiminen ja vaatimukset yhteistoiminnasta Natalilaisten yritysten kanssa. Myös pimeä talous on maassa erittäin voimakas ja siinä arvioidaan liikkuvan jopa kahdesta viiteen miljardia paikallista valuuttaa. Valtion omistamat yritykset ja toiminta kattavat noin 40 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Natalin kanavaMuokkaa

Natalin kanava on Atlantin ja Tyynen valtameren yhdistävä kanava Natalin eteläosissa. Kanava on yhteensä 276 kilometriä pitkä ja se kulkee Keski-Amerikan suurimman makean veden altaan eli Cocicolban järven läpi, mikä on herättänyt huolta. Arviolta viidestä kymmeneen prosenttia järven alkuperäisistä lajeista on kuollut kanavan järveen päästämien suolojen takia. Lisäksi neljä prosenttia järven kasvistosta on korvautunut tai vaarassa korvautua uusien rahtialusten mukanaan kuljettamien valtaajalajien takia.

Natalin kanava

Natalin kanava. Eldorado on rakennettu Cocicolban järvessä, kuvan vasemmalla laidalla, sijaitseville saarille

Kanavan rakennustyöt alkoivat 12. heinäkuuta 1924 ja kanava valmistui 24. kesäkuuta 1931. Kanavaa laajennettiin 2010 - 2017 välisenä aikana, laajennustyöt eivät kuitenkaan keskeyttäneet normaalia liikennettä.

Kanava on tärkeä oikoreitti Amerikan kauppaliikenteelle ja rahtitoiminnalle, joka muuten joutuisi kiertämään Etelä-Amerikan Kap Hornin ympäri noin 14 000 kilometrin matkan.

Vuosittainen liikenne kanavassa on kasvanut vuoden 1932 tuhannesta laivasta yli 5 000 laivaan.

Kanavan sulut ovat parillisia, joten laivaliikenne kulkee samanaikaisesti molempiin suuntiin. Joissain kohtia kanavaa suuret laivat joutuvat turvallisuuden takia tosin kulkemaan vain yhteen suuntaan kerrallaan.

Sulkukammiot ovat 36 metriä leveitä ja 330 metriä pitkiä. Niiden käyttökelpoinen pituus on 320 metriä. Kammioiden koon mukaan määräytyy kanavaa käyttävien laivojen suurin mahdollinen koko, josta käytetään nimitystä Natamax.

Sulkukammion täyttäminen kestää noin yhdeksästä kymmeneen minuuttia, ja siihen tarvitaan 110 000 kuutiometriä vettä. Sulkujen sulkuporttien korkeus on 23 metriä ja paino 752 tonnia. Massiivisesta koostaan huolimatta niiden avaamiseen ja sulkemiseen riittää noin 35 kilowatin moottori.

Suluissa laivoja vedetään pienillä sähkövetureilla, niin sanotuilla biisoneilla, jotka kulkevat sulun molemmilla reunoilla. Veturien voimakkaiden vinssien avulla laivaa myös vedetään samanaikaisesti kanavan reunoja kohti ja näin pidetään sulun keskellä. Käytäntö johtuu suurempien laivojen niukasta liikkumatilasta, joka voisi muuten aiheuttaa onnettomuuksia. Natamax-kokoisen laivan sivuilla on vain 70 senttiä vapaata tilaa.

KäyttömaksutMuokkaa

Kanavan käytöstä peritään maksu laivan uppouman tai pituuden mukaan. Maksu vaihtelee 2 rahayksikkö 3 rahayksikkö tonnia kohden. Konttialuksilta peritään 45 rahayksikkö jokaista seitsemän metrin konttia kohden. Säiliöalukset ja risteilijät mitataan tonneittain. Keskimääräinen käyttömaksu laivaa kohden on 46 900 rahayksikkö. Kanavan suurin käyttömaksu, 275 950 dollaria, perittiin 16. joulukuuta 2012 Traxin siirtomatkalla olleesta Communist Beauty -risteilylaivasta.

Suluilla laivoja siirtelevien veturien käytöstä peritään maksu sen mukaan, montako hinausvaijeria tarvitaan. Vaijeria kohti maksu on 150 rahayksikkö, pienimmätkin alukset joutuvat siis maksamaan 300 rahayksikkö suuremmilla aluksilla summa voi nousta 2400 rahayksikkö

Kulttuuri Muokkaa

Ruoka ja nautintoaineetMuokkaa

Monet Pohjois-Amerikassa käytetyistä ravintokasveista - esimerkiksi peruna, tomaatti ja ananas - ovat kulkeutuneet pohjoiseen Natalin kautta. Sen sijaan maissi on saapui Nataliin pohjoisesta noin 6000 vuotta sitten. Natalin ruokakulttuuri omaksui ja omaksuu edelleen helposti vaikutteita, tapa paahtaa maissia levisi Kralutolaisilta heimoilta Nataliin samaa tahtia itse kasvin kera. Kaakaopavun viljely on edelleen yleistä väli-Amerikassa ja Natalissa. Siitä kehitetty juoma: chocoateli, maustetaan vaniljalla ja juodaan kylmänä. Chocoateli on vuosisatojen aikana kehittynyt yläluokan juomasta koko kansan ruokapöytään.

Tupakan polttaminen, eli savujuominen, on yleistä, joskin sitä on pyritty valistuskampanjoin vähentämään. Savukkeita maassa ei käytetä, vaan tupakka poltetaan erilaisissa piipuissa, tai yleisemmin ryhmänä lasiastian ympärillä. Suuremmat juhlat lopetetaan valtion kannalta harmittavan usein savujuontiin keskittyvään tilaisuuteen, joskin alaikäisiä varten valmistetaan erillinen jälkiruoka.

Natalilaisten ruokavaliossa panostetaan enemmän määrään kuin laatuun, poikkeuksen tekevät liiketapaamiset ja valtiolliset tilaisuudet - siis tapahtumat joihin voi odottaa ulkomaalaisia.

Ruokavalio maassa on kevyttä ja terveellistä. Erilaiset vihannekset, hedelmät ja kasvit ylipäätään kattavat suurimman osan päivän ravintoarvoista, joskin liha ja kala ovat alkaneet yleistyä lähiaikoina. Päivällinen koostuu yleensä tuoreista hedelmistä, kotitekoisesta keitosta sekä pääruoasta joka koostuu lihasta tai kalasta villiriisin tai perunoiden kanssa.

Ruoka-aineissa on alueellisia eroja. Sisämaassa tukevaan aamuateriaan voi kuulua sianlihaa, villiriisiä, papuja, hedelmiä, keittobanaaneita ja munia. Rannikolla syödään enemmän kalaa ja äyriäisiä.

Alkoholijuomat maassa ovat mietoja, niistä yleisimpänä Pulque, joka on myös maan yleisimpiä ruokajuomia. Tosin myös olut, kaakaot ja maitotuotteet ovat suosittuja.

Tapakulttuuri Muokkaa

Natalilaisille yksityiskohdat ja muotoseikat ovat tärkeitä. On hyvä tietää, miten pukeutua, ojentaa lahja tai käyttäytyä syödessä. Maassa käyttäytyminen on hillittyä ja pidättyväistä. Tervehtiminen on muodollista - kohdatessa kumarretaan tai kätellään, työasioissa ojennetaan käyntikortti ja saatu kortti tulee tutkia huolellisesti. Puhuttaessa käytetään aina sukunimeä - ellei puhuteltava ole läheinen ystävä tai alainen. Erityisesti kiittämisen unohtaminen on Natalissa vakava loukkaus.

Natalilaiset ovat täsmällisiä ja esimerkiksi kokoukset alkavat aina sovittuun aikaan. Paikalla tulee olla mieluummin etuajassa, kuin myöhässä. Lopputulokseen pääseminen vaatii usein aikaa ja / tai kärsivällisyyttä, sillä Natalilaiset eivät kerro mielipidettään suoraan eivätkä mielellään vastaa kieltävästi. Asioista neuvotellaan monen ihmisen kanssa ja päätöksiä harkitaan kaikkien osapuolien kannalta. Työpaikoilla ja valtion viroissa tarkka arvojärjestys määrittelee, kuka saa puhua milloin ja kenen kanssa. Natalin yhteiskunta onkin erittäin byrokraattinen.

Kasvojen menettäminen on Natalissa tabu, joten toista ei tulisi asettaa kiusalliseen asemaan. Varsinkin hallinnon arvosteleminen koetaan verisenä loukkauksena ja tilanne voi johtaa liikeneuvotteluissa kauppojen kariutumiseen ja baarissa tai tuntemattomien seurassa pahimmillaan väkivaltaan.

Natalissa pukeudutaan työpaikoilla asiallisesti. Miehillä on yleensä tumma pukua ja naiset ovat huolitellun näköisi mutta eivät ylenpalttisesti laittautuneita. Kengät jalassa ei koskaan saa mennä yksityistiloihin tai toisen asuntoon, sama pätee moniin Natalin paremmista ravintoloista. Erityisen loukkaavaa on pitää kenkiä jalassa makuuhuoneessa tai kylpytiloissa. Kengät tulisikin jättää ulko-ovelle.

Tyypillisesti korkea-arvoisin tai kunnioitetuin henkilö astuu ovesta viimeisenä. Esimerkiksi vanhukselle tai raskaana olevalle voi avata oven kohteliaisuussyistä, mutta tuolloin se tulisi sulkea uudelleen, ennen kuin itse astuu siitä - muussa tapauksessa ele on loukkaava. Myös edelle viittominen tai oven aukipitäminen voidaan tulkita loukkauksiksi tilanteesta riippuen.

Ruokailuun liittyy useita sääntöjä. Aterimilla ei saa osoitella seuralaisia ja ruokaa tulee kehua, mutta sitä on hyvä jättää hiukan jäljelle, mikäli ei halua uutta annosta. Luonnollisesti sama pätee juomaan. Juomaa voi ryystää, näin sen osoitetaan olevan kelvollista, röyhtäisy on kuitenkin hyvien tapojen vastaista. Ateria tulisi syödä samassa tahdissa muiden kanssa. Omaa lasia ei tulisi täyttää, vaan pöytäseuralaiset tarjoilevat toisilleen.

Yhteiskunta Muokkaa

Natalin yhteiskunnassa on näkyvintä syndikalismiin perustuvan talousopin jäänteet, valtion johdon kunnioitus ja jopa äärimmäisyyksiin menevä kansalaistottelevaisuus. Kapinamieltä tarkkaillaan jatkuvasti, Syndikalistisella työväenpuolueella ja salaisella poliisilla on urkkijoita kansan parissa. Kansalaiset on jaoteltu luotettavuudeltaan neljään pääryhmään, ylhäältä alas. Luotettavat, tavalliset, nukkujat ja mutkikkaat. Kaikki kanavan talousvyöhykkeen asukkaista on luettu luotettaviksi tai tavallisiksi.

Tavalliset ja luotettavat ovat ainoat yhteiskuntaryhmät jotka voivat harkita useimpia ammatteja esim. opettajanvirka on säädelty. Vain luotettavat voivat toimia poliittisissa viroissa. Mutkikkaat on saatu kiinni puolueen- tai aatteenvastaisesta toiminnasta ja toimivat usein vain ruumiillisessa työssä tai, useimmiten, ovat suljettuja vankileireille. Luokitus määrää pitkälle henkilön työn, opiskelun ja asuinpaikan. Luokitteluun vaikuttaa yksilön oma toiminta ja sukulaistausta. Nukkujiin kuuluvat eivät ole arvostelleet puoluetta, tai tukeneet sitä esimerkillisesti - tämä luokitelma kuvastaakin tavallista kansaa.