FANDOM


Englannin kieli

Oma nimi english
Tiedot
Alue Kaakkois-Aasia,

Pohjois-Amerikka

Virallinen kieli TBA-secret,

Cavala(?)

Puhujia TBA
Sija TBA
Kirjaimisto latinalainen
Kielenhuolto Lingue Domesticae
YST 2 -koodi ENG
Kielitieteellinen luokitus
Kielikunta indoeurooppalainen kielikunta
Kieliryhmä germaaniset kielet
Englanti (eng. English) on Cavalassa puhuttu kieli. Se kuuluu germaaniseen kielikuntaan, mutta siinä on myös paljon romaanisista kielistä tulleita sanoja. Englantia puhuu äidinkielenään n. X miljoonaa ihmistä.

Englannin kieli on tullut tunnetuksi "musiikkikielenä", sillä monet laulut ovat englanniksi. Lisäksi englanti on yksi maailman "lingua francoista" ja sillä on merkittävä asema esimerkiksi internetin kielenä.

Äänneoppi Muokkaa

Kirjain Nimi Lausuminen Äänne
Aa a [eɪ] ɑ, a, æ, ə
Bb bee [biː] b
Cc cee [siː] k, s
Dd dee [diː] d
Ee e [iː] ɛ, ə
Ff ef [ɛf] f
Gg gee [dʒiː] g, dʒ
Hh aitch [eɪtʃ] h
Ii i [aɪ] ɪ
Jj jay [dʒeɪ]
Kk kay [keɪ] k
Ll el [ɛl] l
Mm em [ɛm] m
Nn en [ɛn] n
Oo o [oʊ] o, ɒ, ə
Pp pee [piː] p
Qq cue [kjuː] k
Rr ar [ɑːr] ɹ
Ss ess [ɛs] s, z, ʒ
Tt tee [tiː] t
Uu u [juː] u, ʊ
Vv vee [viː] v
Ww double-u [ˈdʌbəl.juː] w
Xx ex [ɛks] ks, gz
Yy wy [waɪ] j
Zz zed [zɛd] z

Äänteistä ja kirjainyhdistelmistä Muokkaa

/p/ p pea
/b/ b banana
/t/ t tea
/d/ d dip
/k/ k, c, ck key, camel, ticket
/g/ g go
/tʃ/ ch chill
/dʒ/ j, dg, g, ge jam, edgy, giraffe, dodge
/f/ f far
/v/ v vast
/θ/ th thin
/ð/ th bother
/s/ s, c salad, city
/z/ z, s zoo, prison
/ʃ/ sh, ss, ti, ce wish, tissue, nation, ice
/ʒ/ s vision
/ʊ/ u, oo put, look
/x/ ch loch
/w/ w wake
/m/ m mine
/l/ l line
/n/ n nice
/ɹ/ r ray
/j/ y yes
/h/ h, wh house, who
/ŋ/ ng, n long, anchor
/i/ ee, ea bee, beat
/aʊ/ ou, ow bout, now
/ɪ/ i bit
/ɔɪ/ oi, oy voice, boy
/eɪ/ a, ai, ay same, bait, hay
/ɪə/ ear, eir, eer beard, weird, beer
/ɛ/ e pet
/ɛə/ air, ear, are laird, bear, fare
/ɑ/ a, ar bath, car
/ʊə/ our, ure tour, pure
/a/ (/æ/) a bat
/ɜ/ ir, ear, or, ur, er bird, heard, word, fur, her
/u/ oo, u, oe boot, Luke, shoe
/ə/ o, e, a (painottomassa tavussa)
/oʊ/ o, oa, ow pole, boat, show
/ʌ/ u, o putt, done
/ɔ/ ou, aw, or bought, dawn, short
/ɒ/ o, ou lock, cough
/aɪ/ i, y bite, shy

Kielioppi Muokkaa

Englannin kielessä on jäljellä enää vähän taivutusmuotoja useimpiin muihin indoeurooppalaisiin kieliin verrattuna. Siinä ei ole myöskään kieliopillista sukua. Lauseiden merkitys määräytyy suurelta osin sanajärjestyksen perusteella. Prepositioita on runsaasti ja niiden käyttö on monipuolista.

Substantiivit Muokkaa

Monikon pääte on yleensä -(e)s. Joillakin sanoilla on epäsäännöllinen monikko, kuten foot – feet, mouse – mice, sheep – sheep. Jotkin vierasperäiset sanat säilyttävät alkuperäisen monikkonsa, kuten medium – media. Yksikkömuotoisiin ryhmäsanoihin liittyvä verbi voi olla monikossa, esimerkiksi the staff are.

Yksikön epämääräinen artikkeli on a/an; monikossa ei ole epämääräistä artikkelia. Määräinen artikkeli on the.

Henkilöistä käytettävän genetiivin tunnus on yksikössä ’s ja monikossa pelkkä heittomerkki. Esineistä ja asioista käytetään of-genetiiviä.

Adjektiivit Muokkaa

Adjektiivin vertailumuodot ovat komparatiivi -er ja superlatiivi the -est. Joidenkin adjektiivien, etenkin pitkien, tai partisiippien (kuten scared), kohdalla käytetään vertailumuotoja more – most. Epäsäännöllisiä adjektiiveja ovat muun muassa good – better – the best (’hyvä’) ja many – more – the most (’paljon’).

Adverbit Muokkaa

Tapaa kuvaava adverbin pääte on -ly, esimerkiksi careful – carefully (’varovasti’). Joissakin sanoissa adjektiivi ja adverbi ovat samannäköisiä, esimerkiksi straight (’suora’ ja ’suoraan’).

Pronominit Muokkaa

Persoonapronominit eri muotoineen ovat:

muoto subjekti objekti possessiivi (ja ilman substantiivia)
yks. 1. pers. I me my (mine)
yks. 2. pers. you you your (yours)
yks. 3. pers. he/she/it him/her/it his/her/its (his/hers/)
mon. 1. pers. we us our (ours)
mon. 2. pers. you you your (yours)
mon. 3. pers. they them their (theirs)

Verbit Muokkaa

Verbin aikamuotoja ovat preesens, imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti ja futuuri. Näistä jokaisella on yleis- ja kestomuoto. Kestomuoto kuvaa jatkuvaa toimintaa ja yleismuoto tavallisesti esimerkiksi päättynyttä tai lyhyttä tapahtumaa. Alla olevassa taulukossa on säännöllisen to talk (’puhua’) -verbin taivutus aikamuodoissa yksikön kolmannessa persoonassa:

aikamuoto yleis- kesto-
preesens talks is talking
imperfekti talked was talking
perfekti has talked has been talking
pluskvamperfekti had talked had been talking
futuuri will talk will be talking

Tulevaa aikaa voi kuvata joskus myös preesensillä tai be going to -rakenteella. Aikamuodot (kuten myös pronominit sekä ajan ja paikan määreet) muuttuvat tietyissä tilanteissa siirryttäessä suorasta esityksestä epäsuoraan.

Verbin tapaluokkia ovat indikatiivi, imperatiivi (joka on perusmuodon kaltainen) ja konditionaali (joka muodostetaan would-apuverbillä). Konditionaalilla on neljä muotoa: nykyajan ja menneen ajan yleis- ja kestomuodot.

Säännölliset verbit taipuvat kuten talk-verbi: talk – talked – talked. Englannissa on hyvin paljon epäsäännöllisiä verbejä, kuten go – went – gone (’mennä’). Vaillinaisia apuverbejä (joilta puuttuu tiettyjä muotoja) ovat muun muassa can/could, must, may/might, shall, will, should, would.

Passiivi muodostetaan apuverbillä be (’olla’), joka taipuu aikamuodon ja subjektin mukaan, esimerkiksi The house was painted (’Talo maalattiin’). Myös we-, you-, they-, one- ja people-muotoisia passiiveja voidaan käyttää, esimerkiksi They say that... (’Sanotaan että...’).

Gerundi on verbin -ing-päätteinen muoto. Sitä käytetään esimerkiksi partisiipin preesensissä, kuten flying (’lentävä’); tai -minen-muodossa, kuten swimming (’uiminen’).

Lauseenvastikkeita esiintyy lähinnä kirjoitetussa kielessä. Yleisimpiä lauseenvastikkeita on -ing, esimerkiksi looking (’näyttäen’). Muita lauseenvastikkeena käytettyjä muotoja ovat partisiipin perfekti ja infinitiivi.

Sanajärjestys Muokkaa

Englannin sanajärjestys on väitelauseissa suora (subjekti– predikaatti– objekti) ja kysymyksessä joskus käänteinen, esimerkiksi silloin kun kysymyssana ei ole subjektina (kuten Who do you live with?). Adverbiaalit ovat yleensä lauseen lopussa, järjestyksessä tapa – paikka – aika.

Muodollinen subjekti Muokkaa

Muodollisia subjekteja ovat it ja there, esimerkiksi It was lovely in May (’toukokuussa oli ihanaa’) tai There are apples in the basket (’korissa on omenoita’).

Esimerkkisanastoa Muokkaa

Hello! [hɛloʊ] Hei!
Thank you. [θank ju:] Kiitos.
Thank you very much! [θank ju: vɛɹɪ mʌtʃ] Kiitos paljon!
Good morning! [gud mɔ:nɪŋ] Hyvää huomenta!
Good evening! [gud i:vnɪŋ] Hyvää iltaa!
Good night! [gud naɪt] Hyvää yötä!
Who are you? [hʊ ɑ: ju:] Kuka olet?
Goodbye! [gudbaɪ] Näkemiin!
Pardon! [pɑ:don] Anteeksi!
What are you doing? [wɔt ɑ: ju: duɪŋ] Mitä teet?
How are you? [haʊ ɑ: ju:] Mitä kuuluu?
I'm good, thanks! [aɪm gud θanks] Hyvää kuuluu, kiitos!
And you? Are you ok? [and ju: ɑ: ju: oʊkeɪ] Entä sinulle? Kuuluuko hyvää?
Pardon? I didn't hear... [pɑ:don aɪ dɪdnt hɛə] Anteeksi? En kuullut...
Happy birthday! [hapɪ bɜ:θdeɪ] Hyvää syntymäpäivää!
Do you speak graez? [du ju: spi:k grɑɛz] Puhutko graeezia?
Yes, I speak bookish. [jɛs aɪ spi:k bʊkɪʃ] Kyllä, puhun kirjaa.