FANDOM


Dheanin kieli (dhean) on indoeurooppalaiseen kielikuntaan kuuluva kieli. Äidinkielenään sitä puhuu noin 17 miljoonaa ihmistä. Lähes kaikki puhujat asuvat Roomassa.

Dheanin lähimmät sukulaiskielet ovat englanti, aïchli ja kirja. Kielioppi on hyvin pitkälti sama kuin englannin kielessä.

Äänneoppi Muokkaa

Kirjaimet ja äänteetMuokkaa

Kirjain Lausuminen Äänne
A [a:] a
B [be:] b
C [se:] k
D [de:] d
DH [dʰe:]
E [e:] e, ɛ
F [ef] f
G [ge:] g
GH/CH [χe:] χ
H [ha:] h
I [i:] i, ɪ
J [ei:] ʤ, j
L [el] l
M [em] m
N [en] n
NG [eng] ŋ, ŋg
O [o:] ɔ, o
P [pe:] p
R [ra:] r, ɾ
S [es] s, ʃ
T [te:] t
TS [tʃe:]
TH [θe:] θ, tʰ
U [u:] u, ʊ
V [ve:] v
W [dubleve:] w
X [eks] ks
Y [ü:] ü
Z [ze:] z

DiftongitMuokkaa

Puhutussa dheanin kielessä pyritään välttämään diftongeja aina kun vain on mahdollista. Tunnetuin esimerkki tästä on diftongi oe joka on lausuttaessa aina [ɔ:].

Kaksi muuta esimerkkiä diftongeista ovat ei ja ai, joissa diftongi kyllä selvästi ja usein jopa korostetusti. Esimerkiksi ei sanassa fein (erittäin, hyvin) äännetään [fɛin] ja ai sanassa cail (tyttö) äännetään [käil].

Poikkeuksiakin sääntöihin toki löytyy, sillä kielihän olisi muuten aivan liian helppoa. Esimerkiksi sana ceir (autot) lausutaan [kiʲr], kun taas sana ceirthe (neljätoista) lausutaan [kɛirθe]

S-äänteetMuokkaa

S-äänne lausutaan usein puhekielessä suhuässänä [ʃ], vaikka se viralliseen transkriptioon olisikin merkattu normaaliksi [s]-äänteeksi. Tämä on kuitenkin enemmänkin murteellinen asia, eikä monikaan Thedeanin ulkopuolella asuva dheania taitava henkilö korosta ässiään mitenkään.

KielioppiMuokkaa

Substantiivit Muokkaa

Monikon pääte on yleensä -(e)s. Joillakin sanoilla on epäsäännöllinen monikko, kuten ci – coin, ann – anni, bairn – beirn. Yksikkömuotoisiin ryhmäsanoihin liittyvä verbi voi olla monikossa, esimerkiksi the staff ar.

Yksikön epämääräinen artikkeli on an; monikossa ei ole epämääräistä artikkelia. Määräinen artikkeli on the. Henkilöistä käytettävän genetiivin tunnus on yksikössä ’s ja monikossa pelkkä heittomerkki. Esineistä ja asioista puhuttaessa käytetään o-genetiiviä. Poikkeus tosin sääntöön tässäkin: mikäli omistaja alkaa vokaalilla, onkin genetiivi of. Esimerkiksi the king o Thedean ja the lainn of Amroon.

Adjektiivit Muokkaa

Adjektiivin vertailumuodot ovat komparatiivi -er ja superlatiivi the -est. Joidenkin adjektiivien, etenkin pitkien, tai partisiippien (kuten scared), kohdalla käytetään vertailumuotoja mair – most. Epäsäännöllisiä adjektiiveja ovat muun muassa gad – gwell – the gwailt (’hyvä’) ja droch – wars – the wairst (’paljon’).

Adverbit Muokkaa

Adverbille ei dheanin kielessä ole erillistä päätettä vaan ne esiintyvät lauseessa adjektiivimuodossa. Poikkeuksena sääntöön ovat kuitenkin epäsäännölliset adverbit, joita ovat esimerkiksi wel – gwell – gwailt ('hyvin') ja far – feir – fairst ('kaukana')

Pronominit Muokkaa

Persoonapronominit muotoineen ovat:

muoto subjekti objekti possessiivi (ja ilman substantiivia)
yks. 1. pers. a me ma (mein)
yks. 2. pers. ya ya yar (yars)
yks. 3. pers. he/she/it him/her/it his/her/its (his/hers/-)
mon. 1. pers we us our (ours)
mon. 2. pers ye ye yer (yers)
mon. 3. pers. thi them their (theirs)

Demonstratiivipronominit:

pronomini dheaniksi
tämä this
tuo, mikä, joka that
nämä thees
nuo thoes

Verbit Muokkaa

Verbin aikamuotoja ovat preesens, imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti ja futuuri. Näistä jokaisella on yleis- ja kestomuoto. Kestomuoto kuvaa jatkuvaa toimintaa ja yleismuoto tavallisesti esimerkiksi päättynyttä tai lyhyttä tapahtumaa. Alla olevassa taulukossa on säännöllisen tae care (’pitää/rakastaa/välittää’) -verbin taivutus aikamuodoissa yksikön kolmannessa persoonassa:

aikamuoto yleis- kesto-
preesens cares is carin
imperfekti cared was carin
perfekti has cared has bin carin
pluskvamperfekti had cared had bin carin
futuuri will care will be carin

Tulevaa aikaa voi kuvata joskus myös preesensillä tai be goin tae -rakenteella. Aikamuodot (kuten myös pronominit sekä ajan ja paikan määreet) muuttuvat tietyissä tilanteissa siirryttäessä suorasta esityksestä epäsuoraan.

Verbin tapaluokkia ovat indikatiivi, imperatiivi (joka on perusmuodon kaltainen) ja konditionaali (joka muodostetaan wid-apuverbillä). Konditionaalilla on neljä muotoa: nykyajan ja menneen ajan yleis- ja kestomuodot.

Säännölliset verbit taipuvat kuten care-verbi: care – cared – cared. Dheanissa on hyvin paljon epäsäännöllisiä verbejä, kuten go – gaed – gon (’mennä’). Vaillinaisia apuverbejä (joilta puuttuu tiettyjä muotoja) ovat muun muassa can/ceid, must, may/micht, shall, will, sheid, wid.

Passiivi muodostetaan apuverbillä be (’olla’), joka taipuu aikamuodon ja subjektin mukaan, esimerkiksi The house was painted (’Talo maalattiin’). Myös we-, ye-, thi-, un- ja fowk-muotoisia passiiveja voidaan käyttää, esimerkiksi Thi tell that... (’Sanotaan että...’).

Gerundi on verbin -in-päätteinen muoto. Sitä käytetään esimerkiksi partisiipin preesensissä, kuten flein (’lentävä’); tai -minen-muodossa, kuten saimin (’uiminen’).

Lauseenvastikkeita esiintyy lähinnä kirjoitetussa kielessä. Yleisimpiä lauseenvastikkeita on -in, esimerkiksi fecin (’näyttäen’). Muita lauseenvastikkeena käytettyjä muotoja ovat partisiipin perfekti ja infinitiivi.

Sanajärjestys Muokkaa

Dheanin sanajärjestys on väitelauseissa suora (subjekti– predikaatti– objekti) ja kysymyksessä joskus käänteinen, esimerkiksi silloin kun kysymyssana ei ole subjektina (kuten Cen dae ya bei wi?). Kysymyslauseen voi myös muodostaa yksinkertaisesti (predikaatti– subjekti– objekti). Esimerkiksi Caint ya an new car? ('Ostitko sinä uuden auto?'). Adverbiaalit ovat yleensä lauseen lopussa, järjestyksessä tapa – paikka – aika, mutta usein tästäkin säännöstä voi joustaa, jolloin kielestä kuitenkin tulee hieman runollisempaa.

Muodollinen subjekti Muokkaa

Muodollisia subjekteja ovat it ja thair, esimerkiksi It was alain in Mai (’toukokuussa oli ihanaa’) tai Thair ar ulla in the basket (’korissa on omenoita’).

Negatiivi Muokkaa

Nae-apusanan avulla joillekin dheanin kielen verbeille voi muodostaa niin sanotun negatiivin, jota käytetään kun joku EI tehnyt jotain (esim. He daennae know, 'Hän ei tiedä'). Tämä kuitenkin toimii vain yleisimmillä verbeillä, kuten be, dae, go ja can, muiden kanssa on käytettävä negatiiviverbejä apuverbeinä. Alla taulukossa kaikki negatiiviverbit, joiden kanssa voi käyttää negatiivia suoraan pääverbiin kytkettynä:

verbi perusmuoto(/-dot) negatiivi(t)
olla be; am, is, ar, was, wer bennae; annae, innae, wannae, wennae
tehdä dae, daes, did dannae, daennae, dinnae
mennä go, goes, gaed gonnae, goennae, gannae
voida/osata can, ceid cannae, cennae
hae-apuverbi hae, has, had hennae, hannae
will-apuverbi will, wid winnae, widnae
shall-apuverbi shall, sheid shannae, shennae

KESKEEEENN Muokkaa