FANDOM


ARMO (Asian Research and Market Organization) on talous- ja sotilasliitto Aasian valtioille. ARMOn perustivat Kyporia ja Kortalia, jotka ovat tällä hetkellä ainoat jäsenet. ARMOsta pidettiin tiedotustilaisuus .. .. 2018, jolloin Kortalian ja Kyporian edustajat allekirjoittivat liiton perustuslain.

Perustuslaki Muokkaa

1. Mikäli liiton jäsenmaan vapain vaalein valittu päättävä elin, tai jäsenmaan kansalaiset joutuvat aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, vastoin jäsenmaan kansan tahtoa, tulee liittouman pyrkiä palauttamaan järjestys alueelle.

1.1. Aseelliseksi hyökkäykseksi laskettakoon kurinalaisen ja sotilaallisesti järjestäytyneen tunnetun, tai tunnistamattoman ryhmittymän aseellinen toiminta maan alueella, tai maan asevoimia vastaan.

1.1.2. Mikäli päättävä elin toteaa jäsenmaan itse luoneen konfliktin tarpeettomalla aggressiolla, ei liittouman ole välttämätöntä tukea hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata.

1.2. Jäsenmaiden tulee tukea liittouman pyrkimyksiä järjestyksen ja rauhan palauttamiseksi, liittouman päättävän elimen määräämien rajojen sisällä. Tuki voi olla päättävän elimen lausunnosta riippuen joko aseellista, tai taloudellista.

1.3. Liittoumalla ei ole velvoitetta tukea ensimmäisen asteen jäsenmaita.

2. Liittouma sopii ennaltaehkäisevän iskun tai hyökkäyksellisen sotilasoperaation suorittamisesta äänestämällä.

2.1. Jäsenmailla ei ole velvoitetta osallistua hyökkäykselliseen operaatioon aseellisesti, mikäli sen oikeutus ei perustu pykäliin 1. ja 1.1.. Jäsenmaiden on kuitenkin tuettava hyökkäykseen osallistuvia jäsenmaita parhaaksi katsomallaan tavalla.

3. Liittouman ensisijaisena päättävänä elimenä toimii (_____), jossa jäsenmaiden edustajat äänestävät liittouman päätöslauselmista. Jokainen valtio lähettää kymmenen kansansa, tai kansan valtuuttaman päättävän elimen, valitsemaa henkilöä toimimaan maansa edustajina. Äänestyksen ratkaisema päätöslauselma liittyy joko jäsenmaiden ulkopolitiikkaan, tai puolustusliiton sisäisiin asioihin.

3.1 Jos kyseessä ei ole hätäkokous ei päätös saavuta täyttä legitiimiyttä, mikäli kaikki jäsenmaiden edustajat, tai heidän sijaisensa, eivät osallistu kokoukseen.

3.2 Hätätapauksessa, kuten pykälässä 1.1. mainitun aseellisen hyökkäyksen, tai luonnonkatastrofin sattuessa on mahdollista järjestää kokous pelkkien perustajajäsenten voimin.

3.2.1 Olisi kuitenkin suotavaa, että jokainen jäsenmaa lähettäisi edes yhden edustajan, jolloin jokaisella osallistujalla olisi koko maansa äänet.

4. Jäsenmaat jaetaan kolmeen ryhmään, perustajajäseniin, jäsenmaihin, ja tarkkailijajäseniin.

4.1 Jokainen liittoumaan liittyvä valtio on aluksi tarkkailijajäsen. Tarkkailijajäsenet eivät ole oikeutettuja äänestämään kokouksissa, tai nauttimaan täyttä puolustuksellista tukea. Tarkkailijajäsenillä on kuitenkin oikeus kohota täysivaltaiseksi jäsenmaaksi, tarkkailla kokouksia ja kommentoida niitä.

4.1.2. Tarkkailijajäsenen kanssa voidaan solmia erillinen puolustussopimus, tai puolustusyhtesityösopimus, jolla valtion koskemattomuus voidaan turvata.

/Muita pohdittavia säädöksiä, talous- ja diplomaattisuhteet, eroaminen ja erottaminen liitosta, ihmisoikeudet, edellytykset jäsenmaaksi, Terrorismin torjunta, kyberturvallisuus ja poliisin yhteistyö.