FANDOM


Syria War 2017 - Heavy Russian & Syrian Airstrikes On ISIS North Of Aleppo

Syria War 2017 - Heavy Russian & Syrian Airstrikes On ISIS North Of Aleppo

ÄITIL:n pommitukset ÄITIS:iä vastaan.

Äitil, myös Äitilin ilmaistinen valtio on entisen Nanakawan alueilla toimiva Järjestö, jonka monet määrittelevät myös terroristijärjestöksi. Järjestö perusti 30. toukokuuta 2016 (?) alueelle Ilmaismiin ja Vajismiin pohjautuvan valtion. Pyhää sotaa käyvän Äitilin perusta on Ilmaismissa ja Vajismissa. Äitil tunnetaan maailmalla vastustajien julmasta kohtelusta ja terrorismista. Aiemmin Äitis:iin kuulunut Äitil erosi siitä kesäkuussa 2015 (?) ja julistautui myöhemmin ”Ilmaistiseksi valtioksi”. Tämä johti raakaan sisällissotaan vanhoillisempien Äitisin kannattajien ja uudistusmielisten Äitilin kannattajien kesken. Äitil on laajentanut alueitaan huomattavasti vuodesta 2017 (?) lähtien. Tällä hetkellä Äitilin hallitsemalla alueella arvellaan asuvan noin 50 miljoona ihmistä.


Äitilin historia Muokkaa

Taustaa

Äitilin historia alkoi vuonna 2012, kun nuori Nanakawalainen Aapeli Al-Bardadi matkusti Thedeanin länsiosiin tapaamaan Äitisin johtajia. Aapeli halusi lietsoa vallankumousta Nanakawan ja Thedeanin alueella ja tarvitsi tarkoitukseensa rahaa ja kannattajia. Äitisin johtajat eivät kutsuneet Al-Barbadia jäsenekseen tämän äärimmäisten näkemysten vuoksi, mutta he aloittivat silti yhteistyön.


Äitilin varhaisvaiheet, osana Äitisiä

Äitisin johtajat tavattuaan Aapeli Al-Barbadi palasi ryhmänsä kanssa Nanakawaan ja ryhtyi rakentamaan sinne salaista verkostoaan. Al-Barbadin ryhmä nimeltä ”Äitil” alkoi tehdä iskuja viranomaisahoja ja asevoimia vastaan. Ryhmä hyväksyttiin Äitis-järjestöön vuonna 2013. Järjestö hyökkäsi asevoimia ja siviiliväestöä vastaan toistuvasti räjähtein, itsemurhapommituksin ja panttivankien mestaamisin. järjestö pyrki painostamaan hallitusta suostumaan vaatimuksiinsa, sekä houkuttelemaan lisää jäseniä.

Äitisin ja Äitilin sisällissota

Äitilin eroaminen Äitis-emäjärjestöstä kesäkuussa 2015 aloitti näiden kahden ryhmän välisen valtataistelun niiden omistamista alueista. Sodan alkuvaiheessa paikallisten keskuudessa suositumpi Äitil sai yliotteen entisestä emojärjestöstään Äitisistä ja käytännössä tuhosi sen suurissa mottitaisteluissa Välimeren rannikon kaupungeissa. Tämä pakotti Äitisin kannattajat vetäytymään maan alle.

Ilmaistisen valtion julistaminen

Al-Barbadi halusi kiihkeästi perustaa Ilmaistisen valtion, mutta Äitisin johto toppuutteli häntä ja kehotti Al-Barbadia hakemaan ensin kansan tuen ja välttämään liiallisia väkivaltaisuuksia. Äitisin ja Äitilin välillä käydyn sodan jälkeen järjestö perustikin 30. toukokuuta 2016 (?) alueelle Ilmaismiin ja Vajismiin pohjautuvan valtion.

Ilmaistinen valtio (Äitil) otti käyttöön oman lipun kesäkuussa 2016.

800px-Flag_of_the_Minister_of_Defence_%28Finland%29.svg.png [Äitilin Ilmaistisen valtion lippu]

Laajentuminen Thedeanin alueilla

Vuonna 2017 järjestö alkoi toimia myös entisen Thedeanin alueilla. Vuoden 2017 loppupuolella Äitil vakiinnutti otteensa Länsi-Thedeanista ja oli hankkinut jo valtavan sotakassan valloittamistaan öljykentistä, veroista ja sotasaaliista. Kansainvälinen yhteisö ei puuttunut vuonna 2017 Äitilin kasvuun, mikä edesauttoi sen laajenemista ja vahvistumista.

OrganisaatioMuokkaa

Äitilin ensimmäinen johtaja on Bagrabahin johtajan etäinen sukulainen (pikkuserkun kummin kaima) Aapeli Al-Bardadi. Hänellä on tukenaan on kaksi vaaleilla valittua apulaisjohtajaa, joista toinen vastaa Kurotian provinsista (itäiset-alueet)ja toinen Rapavian (läntiset-alueet) provinssista. Näiden apulaisjohtajien apuna on ainakin 10 vaaleilla valittua paikallisjohtajaa, jotka raportoivat ylemmille johtajilleen. Al-Bardadin apuna on myös hänen valitsemansa johtajienneuvosto, jonka jäsenillä on pääsy itse johtajan luo. Nämä neuvonantajat käsittelevät uskonnollisia kiistoja, määräävät teloituksista ja valvovat Äitilin oppien toteutumista sen hallitsemilla alueilla.

Varsinaisia tuomioistuimia ei Äitilin alueille ole luotu, vaan tuomiosta päättää rikoksen vakavuuden mukaisesti joko apulaisjohtaja tai paikallisjohtaja, johtajienneuvosto käsittelee kaikkein vakavimmat rikokset.

Äitil on onnistunut luomaan hallintoalueelleen tehokkaasti järjestetyn siviilihallinnon, joka hoitaa tavalliset valtion tehtävät.

Solutus ja iskuihin yllytys ulkomaillaMuokkaa

Epäilyjen mukaan Äitil soluttaa taistelijoitaan pakolaisina Euroopan ja Amerikan maihin. Taistelijat lähtevät entisen Nanakawan satamista laivoilla Välimeren yli Eurooppaan hakemaan turvapaikkaa maista, joista sen saa helposti.

Euroopassa on epäilty Äitilin muodostavan "nukkuvia soluja", jotka ovat valmiita terrori-iskuihin. Tiedustelupalvelut uskovat niissä olevan 5 000- 7 000 jäsentä.

Äitil on myös aiempaa aktiivisemmin yllyttänyt länsimaissa asuvia nuoria tekemään siviileihin kohdistuvia murhaiskuja kotimaissaan.

Rahoitus Muokkaa

Äitil hallitsee merkittäviä öljykenttiä, öljynjalostamoja ja telakoita valtaamillaan alueilla, ja se onkin yksi historian vauraimmista (terroristi)järjestöistä. Syyskuussa 2017 arvioitiin että Äitil vaurastuu öljytulojensa kautta yli miljoonalla Euroopan Frangilla päivittäin. Organisaatiolla sanottiin olevan öljyvaroja hallussaan muutaman miljardin Euroopan Frangin edestä. Äitil hankkii rahaa myös lahjoituksina, pankkiryöstöillä, huumekaupalla, salakuljetuksella ja antiikkiesineiden myynnillä.

Äitilin väitetään ansaitsevan neljäkymmentä miljoonaa kuukaudessa kiristyksellä – kiristyksen kohteena paikallinen liike-elämä. Äitil kutsuu itse suojelurahoja ”vallankumousveroksi”. Rahan maksamatta jättäminen kostetaan yleensä väkivalloin.


Ulkovaltojen suhtautuminen Muokkaa

Yleisen käsityksen mukaan Äitil on omistautunut koko maailman kattavan valtion perustamiselle hintaan mihin hyvänsä, joka on luonnollisesti johtanut ristiriitoihin muiden valtioiden kanssa. Äitis on myös saanut osakseen paljon kritiikkiä sen tavasta kohdella vastustajiaan. Toisaalta monet ihmiset pitävät Äitilin oppeja maailmanjärjestyksestä oikeaoppisina ja Äitiliä Äitis-järjestön kukistajana.Puolustuslaitos Muokkaa

Puolustuslaitos on Äitilin asevoimat, jonka tärkein tehtävä on Äitlin sotilaallinen puolustaminen. Tämän lisäksi puolustusvoimien tehtävä on tukea muita viranomaisia yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa. Tehtävämääritys perustuu vuoden 2017 alussa voimaan tulleeseen lakiin. Puolustusvoimien ylipäällikkönä toimii Äitilin johtaja Aapeli Al-Barbadi ja komentajana vuodesta 2017 alkaen kenraali Juupel Mouhikainen.

Puolustuslaitos jakautuu kahteen puolustushaaraan: maavoimat ja rajavartiolaitos (joka koostuu: erikoirajajääkäreistä, rannikkojääkäreistä, rannikkojalkaväestä, rannikkotykistöstä ja rannikkolaivastosta).

Puolustuslaitos ylläpitää kaikissa oloissa sotilaallista valmiutta ja kehittää sitä. Normaalioloissa Puolustuslaitoksen keskeisimpänä tehtävänä on suorituskykyjen kehittäminen ja ylläpito, joka käsittää asejärjestelmien ja muiden suorituskykyjen suunnittelun, hankinnan, ylläpidon ja poiston sekä näitä käyttävien joukkojen tuottamisen. Tuotetuista joukoista valtaosa, koostuu asevelvollisista reserviläisistä. Rajavartiolaitoksen keskeisimpänä tehtävänä on kuitenkin myös rauhan aikana aluevalvonta ja mahdollisten alueloukkausten torjunta.

Puolustuslaitos perustuu Ilmaistisessa valtiossa kaaderijärjestelmään, jossa vain osa sotilashenkilöstöstä on palkattua kantahenkilökuntaa ja suurimman osan sodanajan kokoonpanosta muodostavat reserviläiset. Sen rauhanajan vahvuus on arvioiden mukaan noin 170 000 henkeä, josta noin neljäsosa on siviilejä tai siviilikoulutuksen saaneita. Varusmiehiä puolustuslaitos kouluttaa vuosittain 100 000. Puolustuslaitoksen kehittäminen perustuu ensi sijassa lähialueilla olevan sotilaallisen kapasiteetin arviointiin, siitä johdettuihin sotilaallisiin uhkakuviin ja mahdollisiin muihin sotilaallisiin uhkiin. Nykyinen sodan ajan vahvuus on 2.9 milj. sotilasta.

Vuonna 2016 Puolustuslaitoksenn toimintamenot ja materiaalihankinnat olivat yhteensä noin 4.5 miljardia. Vuodelle 2017 vastaavien menojen arvio on noin 4,6 miljardia.

Puolustuslaitoksesta käytetään joskus (virheellisesti) nimeä Äitilin armeija ja yleisnimitystä armeija tai sotaväki.


Tehtävät ja toimintavaltuudet

Puolustuslaitoksen tehtävistä ja toimintavaltuuksista on säädetty lailla "lailla puolustuslaitoksesta". Lain mukaan puolustusvoimien tehtävänä on...

 • Äitilin sotilaallinen puolustaminen, johon kuuluu:
 • alueellisen koskemattomuuden turvaaminen
 • kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja valtiojohdon toimintavapauden turvaaminen ja yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen
 • johtajienneuvoston asettamien tavoitteiden toteuttaminen
 • sotilaskoulutuksen antaminen ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ohjaaminen sekä maanpuolustustahdon edistäminen
 • muiden viranomaisten tukeminen, johon kuuluu:
 • virka-apu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, terrorismirikosten estämiseksi ja keskeyttämiseksi sekä muuksi yhteiskunnan turvaamiseksi
 • pelastustoimintaan osallistuminen antamalla käytettäväksi pelastustoimintaan tarvittavaa kalustoa, henkilöstöä ja asiantuntijapalveluja

Puolustuslaitoksen tärkein toimivaltuus on valtuutus käyttää sotilaallista voimaa. Lakiteksti muotoilee tämän tehtävän seuraavasti: Puolustuslaitos turvaa Äitilin aluetta, kansan elinmahdollisuuksia ja valtiojohdon toimintavapautta sekä puolustaa laillista yhteiskuntajärjestystä tarvittaessa sotilaallisin voimakeinoin aseellisen hyökkäyksen tai sitä vastaavan ulkoisen uhan kohdistuessa Äitilin Ilmaistiseen valtioon.

Varustus

Äitilin taistelijat ovat nykyaikaisesti varustettuja ja pystyvät tehokkaaseen, kurinalaiseen sodankäyntiin. Järjestö on kehittynyt asteittaisesti terroristijärjestöstä yhä enemmän tehokkaaksi puolisotilaalliseksi armeijaksi, joka on taitava erityisesti sissisodassa.

Jokaiselle taistelijalle kuuluva varustus:

 • Komposiittikypärä

[kypäräjärjestelmään kuuluu: viestiyhteydet, aktiivikuulosuojaus ja stereopimeänäkölaitteet(valonvahvistin)]

 • suojanaamari [eli kaasunaamari]
 • sirpaleliivi
 • taisteluliivi (taisteluliivit sisältävät lipaslaukun, kenttäpullon, varalippaat 3kpl)
 • maastokuvioitu taistelijan asu [univormua]
 • polvisuojukset
 • maihinnousukengät
 • kokoontaitettava kenttälapio

Roolin mukaan jaettava varustus:

 • ylempi upseeri, pistooli
 • Ryhmänjohtaja, konepistooli, johtajan päätelaite, kranaattipistooli
 • lääkintämies, rynnäkkökivääri, lääkintäpakkaus
 • radisti, rynnäkkökivääri, viestintälaite
 • tulenjohtaja, tarvittavat mittausvälineet, rynnäkkökivääri
 • kvkk-mies, konekivääri, konepistooli
 • kiväärimies, rynnäkkökivääri [1], heitteitä
 • ryhmän varajohtaja, konepistooli, johtajan päätelaite, kranaattipistooli
 • tarkkampuja, pistooli, kivääri
 • sinkoampuja, kertasinko [tai] olalta laukaistava ilmatorjuntaohjus [tai] olalta laukaistava meritorjuntaohjus, rynnäkkökivääri

Raskas varustus

 • Julma-luokan maihinnousuvene on Äitilin rajavartiolaitoksen käyttämä maihinnousuvene luokka. Veneet ovat monitoimialuksia, joiden mahdolliset tehtävät vaihtelevat taistelusta, partiointi- ja saattotehtäviin sekä johto-, tuki- ja logistiikkatehtäviin.
 • Uppouma 32 tonnia
 • Pituus 19,9 m
 • Leveys 4,3 m
 • Syväys 1,1 m
 • Koneteho 2 x 670 kW
 • maksiminopeus on yli 40 solmua (74 km/h) ja normaali matkanopeus 35 solmua (65 km/h)
 • Miehistöä 6 + 25 taistelijaa
 • Panssarointi alumiini ja komposiitti
 • Toimintamatka 200+ mpk
 • Aseistus 40 mm Huckler & Kock GMG kranaattikonekivääri + 7.62 mm konekivääri
 • Ilmatorjunta 2 x 12,7 mm ilmatorjuntakonekivääriä
 • Kataja-luokan monitoimialus on suurin ja tehokkain Äitilin valtion käytössä olevista alus-luokista. Aluset kykenevät monipuolisiin tehtäviin pinta- ja ilmamaalien torjunnasta aina miinoittamiseen. Alusten rungon muotoilun ja pintamateriaalina käytetyn hiilikuidun ansiosta tutkaheijastus on minimoitu. Tämä tekee aluksista viholliselle vaikeammin havaittavan. Myös aluksen lämpösäteilyn- ja melunlähteet on häivytetty. Sandwich-rakenteisen rungon sisin osa on PVC-muovia ja se on laminoitu hiilikuidulla ja vinyylillä.
 • Uppouma 1 500 t
 • Pituus 80,9 m
 • Leveys 11,5 m
 • Syväys 3 m
 • Koneteho 2 x 2 600 kW
 • Nopeus 30 solmua
 • Miehistöä 60
 • Pintatorjunta: 1 × 120 mm tykki, 2 x 57 mm tykki, 2 x Huckler & Kock GMG kranaattikonekivääri, 8 x laukaisuvalmista merimaaliohjusta
 • Miinoitus: 4 x miinakiskot 100 miinaa
 • Sukellusveneen torjunta: 2 x syvyysraketinheitin, 2 x maaliin hakeutuvaa torpedoa laukaisuvalmiina
 • Ilmatorjunta: 8 x laukaisuvalmista ilmatorjuntaohjusta, 2 x 12,7 mm ilmatorjuntakonekivääri

268px-Gunship_karjala.JPG

[Kataja-luokan alus laiturissa]

 • 155mmK eli 155 kanuuna on Äitilin valmistama 155 mm:n raskas kenttäkanuuna. Tykissä on 78 kW:n tehoinen apumoottori, jolla se kykenee liikkumaan itsenäisesti. Tykki tuodaan raskaan maastokuorma-auton vetämänä lähelle tuliasemaa, josta se ajetaan perille oman apumoottorin voimin. Moottoria käytetään noin kilometrin siirtymiin, esimerkiksi tuliasemien vaihtoon vihollisen vastatykistötoiminnan varalta. Tykin saattaminen ajosta ampumakuntoon kestää miehistöstä riippuen muutamia minuutteja.
 • Kaliiperi 155 mm
 • Lähtönopeus 827 m/s
 • Kantama 45 km
 • Tulinopeus 6 laukausta/min
 • Tykin paino 13 500 kg
 • Ammuksen paino 50 kg
 • Varustettu apumoottorilla, radiolla, paikantamislaitteella ja lähtönopeustutkalla sekä maastouttamisjärjestemällä
 • Moottori 78 kW Äitil-diesel
 • Ajonopeus 7,5 tai 15 km/h [2]


 • Krutonki on Äitilin käyttämä joka sään ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, jolla kyetään torjumaan lentokoneiden lisäksi myös matalalla lentävät merimaaliohjukset. Järjestelmän valvonta- ja tulenjohtotutkien toimintasäde on 55 kilometriä, ja televisioseuranta toimii 35 kilometriin asti. TV-seurannassa voidaan käyttää joko päivänvalo- tai lämpökameroita tarpeen mukaisesti. Järjestelmän avulla voidaan seurata kymmentä uhkaavinta maalia samanaikaisesti. Järjestelmän omien sensorien ohella se voi hyödyntää muiden ohjusvaunujen lähettämää signaalia, optiselta maalinosoittimelta lähetettävää tietoa ja ilmatorjunnan viestiverkosta saatavaa ilmatilannekuvaa.
 • Laukaisuvalmiita ohjuksia 8 kpl
 • Miehistö Johtaja, Operaattori ja kaksi kuljettajaa
 • Ohjus:
 • vaakaulottuvuus 50 km
 • pystyulottuvuus 15 km
 • nopeus 1250 m/s (3,5 machia)
 • komento-ohjaus
 • tutkaherätesytytin
 • pituus 2,4 m
 • paino 75 kg
 • tst-latauksen paino 13 kg
 • Ammunnanhallintajärjestelmä + ohjustorni
 • Valvontatutka: mittausetäisyys 55 km
 • tulenjohtotutka: mittausetäisyys 55 km
 • omakonetunnuslaite
 • tv-kamera
 • lämpökamera
 • infrapunasieppain [3]


 • 160mm TK (160 millimetrin tornikanuuna) [4] (rannikkotykistö on rajavartiolaitoksen alaisuudessa). Tykin kokonaispaino kilpineen on 16 000 kilogrammaa ja putken pituus on 6 800 millimetriä. Tykin miehistö on 3 aliupseeria ja 7 tykkimiestä. Automaattisen kaukosuuntauksen ja latauksen ansiosta tykin tehokkaaseen operointiin riittää jopa 1 + 3 -miehitys, jolloin muu miehistö voidaan tarvittaessa irrottaa taistelemaan rannikkojääkärien tapaan aseen lähipuolustusasemissa.
 • kaliiperi 160 mm
 • suurin kantama 50 km
 • sirpalekranaatin paino 54 kg
 • kranaatin lähtönopeus täyspanoksella 860 m/s
 • [suurin] tulinopeus 3 laukausta 20 sekunnissa
 • tykin automaattinen suuntaus
 • jatkuva maalin seuranta
 • kranaatin automaattinen lataus
 • tykin torni kerrosterästä
 • tykkikohtainen varustus tähtäysperiskooppi, laseretäisyysmittari, lämpökamera, tykkilaskin
 • tykkiasemakohtainen kallioon louhittu: majoitustila, ampumatarviketila, laitetila (jossa mm. suuntauskoneisto ja varavirta-akusto)
 • tykin miehistö: Täysmiehityksellä 3 aliupseeria ja 7 tykkimiestä. Automaattisen kaukosuuntauksen ja puoliautomaattisen latauksen ansiosta asetta voidaan käyttää tehokkaasti jopa vain 1+3 -vahvuudella.

Asevoimien yksiköt (suurimmasta pienimpään)

 • Rintama [RIN]

Rintama on suuri perusyhtymä, joka kykenee itsenäiseen taisteluun eli suorittamaan sotatoimia. Toisin sanoen se on sotatoimiyhtymä. Rintaman kokoonpanoon kuuluu kaikki itsenäiseen toimintaan tarvittavat joukot. Taistelevien osien ollessa vähintään kaksi legioonaa.

 • Legioona [L]

Legioona on nelijaon mukainen, yleensä neljästä pataljoonasta koostuva joukkoyksikkö, jota johtaa useimmiten eversti tai everstiluutnantti. Legioona ei toimi yksin, vaan vaatii tuekseen Rintaman muiden joukkojen apua.

 • Pataljoona/Patteristo [P/PSTO]

Pataljoona on joukkoyksikkö, joka käsittää useamman perusyksikön. Pataljoonan komentajana toimii kapteeni tai yliluutnantti. Pataljoona koostu neljästä komppaniasta.

Patteristo on pataljoonaa vastaava tykistön joukkoyksikkö, johon kuuluu yleensä kolme tulipatteria patteristossa on tulipattereiden lisäksi myös esikunta- ja huoltopatteri sekä tulenjohto- ja/tai viestipatteri.

 • Komppania/Patteri [K/PTRI]

Komppania on armeijan perusyksikkö, joka koostuu neljästä joukkueesta.

Patteri on tykistön perusyksikkö, joka vastaa jalkaväen komppaniaa. Patterissa ryhmän muodostaa yhden tykin miehistö, (eli tykkiryhmä). Patterit eivät lähtökohtaisesti ammu yksin, vaan yleensä patteristo toimii tuliyksikkönä. Patterin koko on Äitilin puolustuslaitoksessa kuusi tykkiä.

 • Joukkue [J]

Joukkue on ryhmistä koostuva sotilasjoukko. aselajeista riippuen ja se koostuu yleensä 4 ryhmästä

 • Ryhmä [R]

Ryhmä on yleensä ryhmänjohtajana toimivan aliupseerin johtama sotilasjoukko. Alla tyypillinen kokoonpano.


 • Ryhmänjohtaja + lääkintämies + radisti + tulenjohtaja
 • kvkk-mies + ryhmän varajohtaja + kiväärimies + sinkoampuja
 • kvkk-mies + tarkkampuja + kiväärimies + sinkoampuja
 • Solu [S]

Solu on ulkomailla toimiva TSS (Tuhoaminen, Soluttautuminen ja Sabotaasi)-koulutuksen saanut sotilasyksikkö, suurin osa Äitilin ulkomailla olevista soluista on tällä hetkellä ns. "nukkuvia". Alla tyypillisen solun kokoonpano. Upseeri + viesti/elektroniikkamies + lääkintämies + sabotaasiasiantuntija + tiedusteluasiantuntija

[muita lyhennyksiä: taisteluosasto (TSTOS), Elektronisen sodankäynnin keskus (ELSOK), Panssarijääkäri (PSJK), Panssarivaunu (PSV), Panssari (PS), Pioneeri (PION), ilmatorjuntapatteri (ITPTRI)]

Ilmaismi ja Vajismi Muokkaa

Äitilin valtiorakenne muodostuu pitkälti Ilmaismi ja Vajismi aatteiden pohjalta. Äitilin ihanteiden mukaan vahva ja yhtenäinen maailma voidaan saavutta vain alistamalla muut valtiot yhden valtion ja johtajan alaisuuteen, yleisen käsityksen mukaan Äitil ei niinkään pyri itse tähän rooliin, vaan pyrkii saamaan minkä tahansa valtion tähän johtoasemaan. Tämän tavoitteen puolesta Äitil sotii pyhää sotaa puolesta pyhää sotaa ulkomaille solutettujen taistelijoidensa avulla. Yhtenä houkuttimena sotaan liittymiseksi pidetään yleisesti automaatista marttyyriksi julistamista mikäli tätä sotaa käyvä henkilö kuolee taistelutehtävän aikana. Toisin kuin muut [5] marttyyri ei joudu aloittamaan tuonpuoleiseen jouduttuaan tyhjästä vaan saa mukaansa lampaan, kaksi vuohta, lomaosakkeen Kreetalta ja kolme neitsyttä.


Kasvillisuus Muokkaa

Suurin osa Äitilin hallitsemasta alueesta on joko lehtimetsien peitossa tai raivattu maatalouskäyttöön. Luonto on yleisesti ottaen vehmas. Paljon jokisuistoja, erilaisia viljelyksiä.

Ilmaistisen valtion kasvillisuudesta pääosa on kesävihantia lehtimetsiä, kasvukausi on selvästi pidempi kuin pohjoisempana Euroopassa, mutta kuitenkin talvet ovat sen verran kylmiä, että maa jäätyy ja puiden on pudotettava lehtensä. Jokavuotinen lehtikarike vaikuttaa osaltaan siihen, että maannos on melko viljavaa ruskomaata. Tämän vuoksi osa metsistä on hakattu pelloiksi.

Metsien tyypillisiä puita ovat jalot lehtipuut, kuten pyökki, tammi, vaahtera, jalava ja lehmus. Karummilla paikoilla ja eteläisillä vuorilla on myös havupuita. Lehtimetsissä on myös runsaasti aluskasvillisuutta, kuten erilaisia pensaita, kukkia ja ruohoja.

https://i.ytimg.com/vi/t0b0L2sU0Bk/maxresdefault.jpg [Kuva Aapeli Al-Barbadin luonnonsuojelualueelta]

Talous Muokkaa

Äitil on teollistuneiden länsivaltojen pakotteiden vuoksi joutunut kehittymään itsenäiseksi talousalueeksi.

Maatalous ja kalastus Äitilin maaperästä yli kahdestoistaosa on viljeltyä. Tämä ja sisämaan heikon teollisuusasteen takia seitsemänkymmentä prosenttia Äitilin työvoimasta saa elantonsa alkutuotannosta. Äitilin tärkeimmät viljelykasvit ovat muun muassa viljatuotteet, peruna ja hedelmät. Vaikka lähes 90 prosenttia maa-alasta on metsää, ei metsätaloudella ole merkittävää asemaa Äitilin taloudessa. Kalastuksen merkitys Äitilin kansantaloudelle on vähäinen, sillä maan vuotuinen kalansaalis on vain vähän yli 500 000 tonnia.

Mineraalit Äitilin mineraalivarat ovat suuret, ongelmia on kuitenkin aiheutunut maan heikko teollisuusaste. Öljy on kuitenkin tärkeä energianlähde nykyäänkin ja Äitil tuottaa sillä yli kuusikymmentä prosenttia sähköntarpeestaan.

Teollisuus Äitilin teollisuus on pääosin heikohkoa ja keskittynyt alueella ennen Äitilin valtaannousua jo kehittyneisiin telakoihin, öljykenttiin ja öljynjalostamoihin. Maahan on pyritty rakentamaan myös muita teollisuuden haaroja, mutta maan eristäytyneisyys ulkomaailmasta on suurilta osin estänyt tai hidastanut tätä kehitystä.

Infrastruktuuri Muokkaa

Liikenne Äitilin Ilmaistisessa valtiossa on 20 lentokenttää, joista neljällä on yli kolmen kilometrin kiitotie. Rautatietä on 2000 km. Välimeren rannikolla on kuusi merkittävää satamakaupunkia ja pienempiä kalastajakyliä. Maan sisäisessä liikenteessä linja-autot ovat yleisiä ja halpoja, joskin tieverkosto on kärsinyt maata aikaisemmin repineissä konflikteissa. Myös rautatiet ovat päässeet huonoon kuntoon, vaikka niiden kunnostus onkin aloitettu 2017-luvulla.

Terveydenhuolto on jaettu yksityisen ja julkisen sektorin kesken. Julkinen terveydenhuolto on järjestetty alueellisiin terveyskeskuksiin ja aluesairaaloihin, joissa tehdään terveydenhoidolliset rutiinioperaatiot. Yliopistosairaaloissa on erikoissairaanhoidon erikoistietämys. Kouluterveydenhuolto on tärkeä osa julkista terveydenhoitoa. Vaikka Ilmaistisen valtion terveydenhuoltoa onkin pyritty kehittämään lähivuosien aikana, ovat sen vaivana erityisesti korruptio ja lääkärien suorittama luvaton lääkkeiden myyminen.


Koulutusjärjestelmä Muokkaa

 • ala-aste 5-16 vuotiaille [kestää n. 11 vuotta]
 • ylä-aste 16-20 vuotiaille [kestää n. 3 vuotta]

Ilmaistisessa valtiossa vain ala-asteen yleissivistävä koulutus on opiskelijoille ilmainen. Kaikki tästä eteenpäin tapahtuva ammattiin valmistava koulutus on maksullista. Opiskelijoiden on kuitenkin mahdollista hakea vuosittain jaettavaa Al-Barbadin stipendiä joka annetaan viidelletuhannelle lahjakkaimmalle hakijalle.

Kulttuuri Muokkaa

Ruoka Perinteiseen ateriaan kuuluu riisiä, keittoa tai kastiketta ja vihanneksia. Hedelmiä ja maitotuotteita syödään myös paljon. Lampaanliha on suosittua, mutta vain harvoilla on varaa syödä lihaa joka päivä. 800px-Syrianstylebreakfast.jpg [Tyypillinen ateria]

Elokuvat Huolimatta elokuvateollisuuden pitkistä perinteistä Äitilin valtaannousun jälkeen elokuva-arkistoja ja laitteistoja ryösteltiin. Tällä hetkellä elokuvia tuotetaan pääasiassa johtajienneuvoston tarpeisiin.

Urheilu Yksikään alueen urheilujoukkueista ei Äitilin valtaannousun jälkeen maailmanmestaruuskilpailuihin. Suosituimpia urheilulajeja ovat muun muassa: kamppailulajit, uppopallo, jalkapallo ja yleisurheilu. Esimerkiksi Äitilin alueella on 170 jalkapalloseuraa, joissa pelaa yhteensä 350 500 rekisteröityä pelaajaa.


Kirjallisuus Äitilin Ilmaistisen valtion kirjallisuudesta suurin osa on omakustanne kirjoja sekä suullisena perimätietona välittynyttä ja myöhemmin ylös kirjattua kansanrunoutta. Kirjat on kirjoitettu pääasiassa paikallisilla kielillä, mutta kirjallisuuteen kuuluu myös varhaisempia latinankielisiä teoksia. Huolimatta valtion asettamasta tiukasta sensuurista julkaistaan vuosittain useita satoja kirjoja. Kuuluisimpia teoksia ovat: Luuttu Dawn Amorin (1990-2016) kirjoittamat sodan vastaiset teokset Tulta Taivaalta ja Maanpäällinen Helvetti, Curry Stoppotin (1965-2016) Sherlocked Solmuke dekkariromaanit ja Kaurassa Kauralan (1974-2016) Äitilin toimintaa kritisoivat kirjoitukset.

Perustuslaki Muokkaa

1 luku Valtiojärjestyksen perusteet

 • 1 §

Valtiosääntö Äitil on täysivaltainen valtio. Äitilin Ilmaistisen valtion valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö edistää Äitilin tavoitteita yhteiskunnassa.

 • 2 §

Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate Valtiovalta Äitilin Ilmaistisessa valtiossa kuuluu vaaleilla valituille aluejohtajille, nykyisen johtajan valitsemalle johtajienneuvostolle ja nykyiselle johtajalle. Julkisen vallan käytön tulee pohjautua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava lakia.

 • 3 §

Valtiollisten tehtävien jako Lainsäädäntövaltaa käyttää johtajienneuvosto, joka päättää myös valtiontaloudesta. Hallitusvaltaa käyttää nykyinen johtaja Aapeli Al-BArbadi

 • 4 §

Valtakunnan alue Äitilin alue on jakamaton. Valtakunnan rajoja ei voida muuttaa ilman aluejohtajien, johtajienneuvoston ja nykyisen johtajan suostumusta.

 • 5 §

kansalaisuus Äitilin kansalaisuus saadaan syntymän ja vanhempien kansalaisuuden perusteella sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Kansalaisuus voidaan myöntää laissa säädetyin edellytyksin myös ilmoituksen tai hakemuksen perusteella. Äitilin kansalaisuudesta voidaan vapauttaa vain laissa säädetyillä perusteilla.

Viitteet Muokkaa

 • [1] rynnäkkökiväärissä on taittoperä, ja se on yhteensopiva seuraaville lisävarusteille: punapistetähtäin, kiväärikaukoputki, taktinen valaisin, valonvahvistintähtäin ja laserosoitin.
 • [2] omalla moottorilla
 • [3] poistettu modernisoinnissa
 • [4] Rannikkotykit on sijoitettu kallioon louhittuihin asemiin 6 merkittävän satamakaupungin läheisyyteen. Tykkejä on kaupunkia kohden neljä toimivaa ja neljä valemaalia, eli toimivia 160mm tornikanuunoja on yhteensä 24.
 • [5] Äitilin uskonnollisten aatteiden mukaan todellinen maailma on vain tuonpuoleiseen varautumista, tuonpuoleiseen mentyään joutuu ihminen aloittamaan tyhjästä ja ansaitsemaan kaiken tarvitsemansa.